Svårighetsnivåer och klasser

Inom orienteringen finns ett antal olika svårighetsnivåer som kategoriseras med olika färger. Det finns också olika klasser. Nedan beskrivs grunderna med de olika svårighetsnivåerna och de olika klasserna.

 

Svårighetsnivåer / Färger

 

1. Grön nivå

Tydligt sammanhängande planbildsdetaljer, det vill säga vägar, stora stigar, byggnader, öppen mark och så vidare.

Vägval mellan kontroller ska vara självklara och kontrollerna ska placeras på ledstången. Kontrollpunkten kan exempelvis vara stigkrökar, vägförgreningar, ledningsstolpar, byggnader och så vidare.

 

2. Vit nivå

Samma terräng som grön bana med tydligt sammanhängande planbildsdetaljer, det vill säga vägar, stora stigar, byggnader, öppen mark och så vidare.

 

Vägval mellan kontroller kan bestå av längdbedömning. Kontroller kan placeras lite utanför ledstången, men ska vara nära inpå. Utöver kontrollpunkterna på grön bana kan exempelvis stenar, branter, staket och så vidare förekomma.

 

3. Gul nivå

Jämfört mot grön och vit svårighetsnivå får gul vara i något mer utmanande terräng. Framkomligheten ska vara god.

 

Vägval kan bestå av såväl längd- som löpbarhetsbedömning, exempelvis att kunna gena mellan två stigar om man vill tjäna tid med att springa runt.

 

Kontrollen kan vara längre ifrån exempelvis stigen jämfört med vit bana. Kontrollpunkterna kan också vara svårare exempelvis högst uppe på en tydlig höjd. Det ska finnas tydliga utgångspunkter in mot kontrollen och en säker uppfångare bakom kontrollen.

 

4. Orange nivå

Terrängen ska vara lättframkomlig. Orientering kan ske utanför tydliga ledstänger exempelvis på större mossar, höjdkanter, åsar och sänkor.

 

Vägval kan bestå av såväl längd-, löpbarhets- och säkerhetsbedömning där löpvägen kan bestå av svåra ledstänger eller grovorientering via hållpunkter. Kontrollerna är mer utmanande än gul nivå, exempelvis större sänkor, åsar, höjd som inte bara är högst upp.

 

Det ska finnas en säker inläsningspunkt före kontrollen och en tydlig uppfångare bakom. Jämfört med gul nivå kan dessa vara längre ifrån själva kontrollen, exempelvis 200 meter ifrån kontrollen.

 

5. Röd nivå

Samma nivå som för orange bana, men till skillnad från orange får all typ av terräng förekomma.

 

6. Violett nivå

All typ av terräng kan förekomma, men mycket fysiskt krävande terräng bör undvikas. Alla typer av kontrollpunkter kan användas.

 

Jämfört mot orange/röd nivå ställs högre krav på stäckplaneringen, exempelvis att väga snabbhet mot säkerhet i sina vägval. Även kontrolltagningen är svårare och ställer högre krav på att planera hur man ska ta kontrollen på ett säkert sätt. Det behöver inte finnas tydliga uppfångare bakom kontrollen, men inläsningsmöjlighet ska finnas inom rimligt avstånd.

 

7. Blå nivå

All typ av terräng kan förekomma, men mycket fysiskt krävande terräng bör undvikas.

 

Nivån är anpassad till de skickligaste orienterarna och orienteringen ska vara så svårt det går att få. Orienteringen ska bestå i mer kurvbildsorientering och detaljrik terräng och små terrängdetaljer kan användas.

 

8. Svart nivå

Samma nivå som blå nivå, men skillnaden är att all terräng kan förekomma, även mycket fysiskt krävande terräng.

 

 

Klassindelning

I orientering kan du tävla i antingen åldersindelade klasser (åldersklasser) eller i öppna klasser.

I de öppna klasserna behöver du inte vara ansluten till en förening och du kan anmäla dig direkt ute på tävlingen.

I de åldersindelade klasserna behöver du vara ansluten till en förening och anmäla dig på förhand.

 

 

Åldersklasser

Åldersklasserna är uppdelade i damer (D) och herrar (H). Siffran efter D/H anger tillåten ålder. I klasser upp till 21 får även yngre delta och ner till 21 även äldre. I D/H21 får alla oavsett ålder delta. Längden på banan baseras på rekommenderade segrartider, vilket gör att längderna kan skilja sig åt beroende på exempelvis vilken typ av terräng som det är.